Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

Słowniczek pojęć

 1. Sklep, Sprzedawca – RESTFACTORY prowadzący sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet, działający pod domeną www.restfactory.com
 2. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.
 4. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera ewentualnych kosztów dostawy.
 5. Oferta Sklepu obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz za granicą.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 7. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego przez podanie adresu e-mail i hasła.
 8. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych (np.: w opiniach o produkcie).
 9. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem.
 10. Sklep internetowy działający pod adresem www.restfactory.com prowadzony jest przez Karolinę Tomaszczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą REST FACTORY Karolina Tomaszczyk Katowicka 114C, 43-186 Orzesze, NIP: 6342666202.

Składanie zamówień

 1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy dodać wybrany towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez Sklep.
 4. Sklep ma możliwość dodatkowej telefonicznej lub mailowej weryfikacji i potwierdzenia zamówienia.
 5. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze przekazane do realizacji. W tym celu należy anulować zamówienie w Panelu administracyjnym lub skontaktować się ze Sklepem.
 6. Sklep udostępnia jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:
 7. przelewem na rachunek bankowy Sklepu (towar wysyłany jest po zaksięgowaniu ceny na rachunku bankowym),
 8. gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej (za pobraniem),
 9. kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Tpay
 10. W przypadku wyboru płatności przed realizacją zamówienia Kupujący powinien opłacić zamówienie w terminie 7 dni od dnia jego potwierdzenia. Po tym terminie oferta Sklepu nie jest wiążąca i zamówienie może być anulowane.

Realizacja zamówień

 1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (w szczególności numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiającego weryfikację i potwierdzenie zamówienia).
 2. W przypadku błędnego wypełnienia formularza zamówienia Sklep dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeśli z Kupującym nie będzie można się skontaktować zamówienie zostanie anulowane w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 3. Wysyłka zakupionego towaru zazwyczaj realizowana jest w terminie do 7 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności za pobraniem) lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu. Sklep zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w szczególnych przypadkach do 14 dni. Przesyłki są dostarczane zazwyczaj w ciągu 1-2 dni od ich nadania.
 4. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.
 5. Dowodem dokonania zakupu jest rachunek, który Kupujący otrzymuje wraz z towarem lub w oddzielnej przesyłce.
 6. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji dostawy:
 • wysyłka paczką za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS
 • wysyłka pobraniową paczką za pośrednictwem poczty polskiej
 • wysyłka listem poleconym za pośrednictwem poczty polskiej

Koszt przesyłki opłaconej z góry to 15 zł brutto, natomiast koszt przesyłki pobraniowej 25 zł brutto. Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w procedurze składania zamówienia (w formularzu zamówienia). Koszty dostawy doliczane są do zamówienia i ponoszone są przez Kupującego. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sklep zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sklepu. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Kupującego do złożenia reklamacji, protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może istotnie utrudnić Kupującemu dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sklepu oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacja i gwarancja

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
 2. Reklamacja może być złożona za pomocą poczty e-mail lub poczty polskiej.
 3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji. W odpowiedzi Klient otrzyma formularz reklamacyjny, który wypełniony należy wysłać wraz z reklamowanym produktem na adres podany w formularzu.
 4. Przy zgłaszaniu reklamacji Sklep zaleca podanie imienia i nazwiska Kupującego, numeru zamówienia oraz dokładne opisanie przyczyn reklamacji.
 5. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
 6. Konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru na nowy, chyba że wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów.
 7. Jeżeli konsument nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.
 8. Konsument traci uprawnienia z tytułu niezgodności zakupionego towaru z umową, jeżeli nie zawiadomi Sklepu o niezgodności zakupionego towaru z umową przed upływem dwóch miesięcy od wykrycia niezgodności.
 9. Konsument traci uprawnienia z tytułu niezgodności lub wadliwości towaru, jeżeli używał towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub nie stosował się do wskazówek dotyczących sposobu prania i pielęgnacji, znajdujących się w opisie każdego produktu.
 10. W przypadku umów zawartych z Kupującymi niebędącymi konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem. Sklep nie zwraca także kosztów odesłania towaru w sytuacji reklamacji złożonej przez Kupującego niebędącego konsumentem.
 11. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta.
 12. Sprzedawca udziela na każdy towar zakupiony w Sklepie 30 dniowej gwarancji. W przypadku, gdyby okazało się towar jest wadliwy Sprzedawca na podstawie gwarancji wymieni towar na wolny od wad lub zwróci pieniądze, gdy będzie to niemożliwe.

Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

 1. Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy store@restfactory.com W odpowiedzi Klient otrzyma formularz zwrotu/wymiany, który wypełniony należy wysłać wraz ze zwracanym/wymienianym produktem na adres podany w formularzu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • dostarczania prasy,
 • usług w zakresie gier hazardowych.

W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument odstępujący od umowy wysyła towar na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zakupem towaru przez konsumenta zostaną zwrócone przez Sklep w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez konsumenta. Kupujący nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Zarówno produkty zwracane jak i wymieniane na inne nie mogą być używane.
Adres zwrotów:
REST FACTORY

Katowicka 114C
43-186 Orzesze 

Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Kupujący wypełniając formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Wypełniając formularz zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które w Polsce zaczynają obowiązywać 25 maja 2018 r.
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
 4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z przepisami RODO – więcej informacji na ten temat dostępnym jest w zakładce „Polityka prywatności”.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 6 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
 6. Polityka Prywatności*

Prawa autorskie

 1. Wszelkie utwory dostępne w Sklepie, a w szczególności zdjęcia, grafika oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i Kodeksu cywilnego
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwy jest sąd dla siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy.
 4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie www.restfactory.com (zakładka „Regulamin”) od dnia 25.12.2014 r.
 5. Sklep ma prawo zmienić regulamin. O każdej zmianie regulaminu Sklep informuje Kupujących przed terminem wejścia w życie zmian regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie Kupujący informuje o tym Sklep, a wówczas Sklep usuwa konto Kupującego. Zamówienia złożone przez Kupujących przed zmianą regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.