Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych podanych w ramach Sklepu internetowego RESTFACTORY prowadzonego pod adresem domeny: www.restfactory.com

Kto jest Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych?

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest właściciel sklepu Karolina Tomaszczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą REST FACTORY Karolina Tomaszczyk REST FACTORY Karolina Tomaszczyk Katowicka 114C, 43-186 Orzesze, NIP: 6342666202, (dalej jako: „ Administrator” lub „Sklep internetowy”).

Jakie dane osobowe, w jakim celu, na jakich zasadach i jak długo są przetwarzane przez Sklep internetowy?

Sklep internetowy pozyskuje i przetwarza Twoje dane osobowe t.j. : imię, nazwisko, adres, adres e- mail oraz numer telefonu. Wymienione dane osobowe przetwarzane są przez Sklep internetowy w celu:

  • realizacji zamówienia: podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest ich niezbędność celem wykonania umowy;
  • w celu prawidłowej obsługi konta klienta- podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest ich niezbędność celem wykonania umowy o konto klienta;

Podanie przez Ciebie wyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji Twoich zamówień oraz obsługi konta klienta. Powyżej wskazane dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep internetowy do momentu upłynięcia okresu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń związanych z wykonaniem zawartych z Tobą umów.

Komu przekazywane są Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom poza podmiotami przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Sklepu internetowego w celu wykonania umowy, dostarczenia produktu, pobrania opłaty, kurierom, pośrednikom płatności, dostawcom serwera dla Sklepu internetowego, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Sklepem internetowym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i nie mogą wykorzystywać Twoich danych osobowych w innych celach niż związane z wykonaniem umowy. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. Twoje dane osobowe Klientów nie będą ujawniane osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody, chyba że jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, lub gdy Sklep internetowy będzie do tego prawnie zobowiązany.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Pamiętaj, że masz prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Bezpieczeństwo

Sklep internetowy gwarantuje bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, które są przetwarzane w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego poprzez stosowanie zabezpieczeń ich poufności i wykorzystywanie zgodnie z przedstawionymi w Polityce prywatności zasadami. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony ich danych osobowych podczas korzystania ze Sklepu internetowego oraz dokonywania zakupów w ramach Sklepu internetowego. Celem Sklepu internetowego jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych informacji. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

W celach bezpieczeństwa Twoich danych osobowych Sklep internetowy stosuje:

  • pseudonimizację, szyfrowanie danych osobowych lub rozwiązania zamienne,
  • środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
  • środki zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostęp do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
  • regularne testowanie, mierzenie i ocenę skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Podjęte przez Sklep internetowy działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli nie zachowasz zasad bezpieczeństwa. W szczególności należy zachować w poufności login i hasło do Sklepu internetowego i nie udostępniać ich osobom trzecim. Pamiętaj, że Sklep internetowy nie będzie zwracał się do Ciebie o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Sklepie internetowym. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym, prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu internetowego. Jeżeli korzystasz z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług Sklepu internetowego wymagających zalogowania, należy się zawsze wylogować, tak aby nikt nie mógł obejrzeć, skorzystać lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych osobowych zgromadzonych na koncie klienta.

Kontakt ze Sklepem internetowym odnośnie przetwarzania danych osobowych.

Sklep internetowy zapewnia Ci możliwość samodzielnej kontroli swoich danych osobowych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie w odpowiednim do tego miejscu w Sklepie internetowym, dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego. Zawsze możesz też zwrócić się do Sklepu internetowego pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny:

REST FACTORY
Katowicka 114C, 43-186 Orzesze
na adres e-mail: store@restfactory.com na nr tel.: 533 351 900

Jakie dane poza danymi osobowymi są przetwarzane przez Sklep internetowy?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat polityki cookies znajdują się tutaj.